Feminisme Talbiah : Sebuah Lontaran - ABIM
angkatan belia islam malaysia (abim)
muslim youth movement of malaysia

Feminisme Talbiah : Sebuah Lontaran

Disediakan oleh Raja Nurul Balqis Raja Mohd Ariff

Wanita Dalam Karya.

Pernah dengar teori ginokritikan? Teori feminis yang digunapakai oleh segelintir pengkaji yang ingin mengkaji penulisan wanita dalam karya wanita. Teori ini diperkenalkan oleh Elain Showalter yang merupakan seorang feminis barat.

Mengapa teori ini digunapakai oleh pengkaji di Malaysia?

Hujahnya kerana kebanyakkan penulis wanita bersetuju bahawa peranan menyuarakan isi hati wanita dan hak wanita menerusi karya terletak pada pundak mereka. Hanya wanita yang mengetahui secara tepat isu yang melingkari sekeliling mereka dan mereka jugalah menggariskan panduan dalam usaha menangani isu tersebut.

Sejarah generasi pengkritik wanita dalam bidang sastera wujud pada tahun 1970an.

Salah satu kritikan yang paling berpengaruh dan memberi impak kebangkitan feminisme adalah melalui teori ginokritikan ini. Beliau membahagi sejarah perkembangan penulisan dan kritikan sastera yang dihasilkan wanita melalui 3 tahap yang terkait dengan istilah feminine, feminist, female dan beliau menggunakan 4 model utama bagi melihat keberkesanan ginokritikan yang diaplikasi dalam karya sastera iaitu;

1) Penulis wanita dan biologi wanita

2) Penulis wanita dan Bahasa Wanita

3) Penulis wanita dan Psikologi wanita

4) Penulis. wanita dan Budaya wanita.

Ginokritikan ini merupakan kritikan feminis yang multibidang, lebih menjurus kepada dalaman wanita itu sendiri dan tidak perlu merujuk kepada pengaruh luar. Hakikatnya, ciri-ciri ginokritikan ini merupakan cubaan untuk membebaskan diri dari ikatan sistem patriaki/ penandaan lelaki. Selain itu, ginokritikan juga lebih membicarakan takrif kewanitaan dan karya yang dihasilkan. Oleh itu, sesebuah karya yang ditulis oleh penulis wanita haruslah dikritik oleh wanita juga.

Hakikatnya, ginokritikan ini merupakan satu usaha untuk memartabatkan penulis wanita yang melahirkan karya feminis dan pengkritik yang bersifat feminis. Teori barat ini ternyata berlawanan dengan syariat Islam. Terdapat kelompongan dalam keempat-empat model yang diketengahkan.

Bagi mengisi kelompongan tersebut 6 elemen tentang kedudukan wanita dalam Islam oleh Yusuf Al-Qaradhawi boleh dicantumkan dan melahirkan satu konsep yang dinamakan Konsep Feminisme Talbiah.

Teori Feminism Talbiah.

Mengapa perlu di Islamisasikan teori ginokritikan ini? Sudah pasti teori ini masih boleh diguna pakai oleh pengkaji di Malaysia terutama apabila mengkaji teori feminism dalam konteks Malaysia. Kerana kelompongan yang ada pada teori tersebut, maka perlu ditambahbaik supaya ianya relevan dalam waqi’ Malaysia. 

Menurut Mufti wilayah persekutuan, Dr Zulkifli Al-Bakri( 2010) konsep talbiah merupakan penyerahan mutlak kepada Allah swt. Konsep ini diterima oleh para sahabat daripada Rasulullah s.a.w dan diakui oleh ulama. Konsep talbiah ini bertujuan untuk membentuk peribadi wanita melayu Islam berpandukan Al-Quran, sunnah dan pandangan ulama. Perjuangan feminisme di Barat yang memperjuangkan hak wanita, status dan taraf yang sama dengan lelaki dengan menganggap bahawa mereka diletakkan di bawah kekuasaan lelaki sangat berlawanan dengan keadaan wanita di Malaysia.

Siti Hajar Che Man (2007) dalam buku beliau, esei-esei kritikan feminis dan sastera melayu menyatakan definisi feminisme di rantau Asia lebih fokus soal keprihatinan terhadap penindasan wanita, eksploitasi tindak balas dan kerjasama antara lelaki dan wanita untuk mengubah persepsi yang sedia ada. Agama memainkan peranan penting bagi menghalang segala bentuk radikalisme yang menjadi ciri gerakan di Barat.

Di Malaysia, perjuangan ini bertentangan dengan agama, nilai, adat, dan budaya kerana wanita di sini tidak ditindas sepenuhnya oleh lelaki. Aspek penindasan ini disangkal oleh Abd Rahim Abd Rashid( 2011) seperti yang tercatat dalam buku beliau: ketrampilan wanita Alaf Baru. Menurut beliau, kedudukan wanita di malaysia dari segi sosial, ekonomi, politik dan kerjaya jauh lebih baik dan selesa jika dibandingkan dengan negara Asia yang lain.

Pada awal penubuhan gerakan feminisme di Malaysia, penubuhnnya begitu kuat dipengaruhi barat, lebih bermotifkan reformasi sosial dan politik wanita. Ternyata masyarakat tidak boleh menerima tindakan dan tingkah laku wanita barat yang menyebabkan mereka terpesong dari landasan agama, budaya dan etika.

Tuntasnya, perjuangan feminisme di Malaysia lebih kepada mahu mengangkat status, imej dan moral.

Konsep femisime talbiah dibina utk menganalisis keperibadian wanita islam yang bertunjangkan Al- Quran, sunah dan pendapat ulama iaitu Yusuf Al Qaradhawi. Yusuf Al-Qaradhawi membincangkan tentang wanita dalam 6 pandangan, iaitu;

1)Wanita sebagai insan,

2)wanita sebagai perempuan,

3)w
anita sebagai ibu,

4)wanita sebagai isteri,

5)wanita sebagai anak,

6) wanita sebagai anggota masyarakat.

Keenam-enam elemen ini merupakan pegangan utama ke arah melahirkan wanita yang menepati syariat Islam. Pencantuman ginokritikan dan pandangan yusuf Al Qaradhawi telah membentuk aspek luaran dan dalaman konsep Feminisme Talbiah. Aspek yang terkandung dlm konsep ini menepati nilai dan budaya Melayu yang murni dan universal Islam.

Aspek tersebut membina nilai rohaniah manusia yang terdiri dari nilai agama, sosial, nasionalisme, patriotisme, hormat ibu bapa, berdaya positif. Menerusi konsep Feminisme Talbiah, perwatakan wanita melayu Islam diterjemahkan dengan memberikan gambaran iltizamnya mereka dengan tauhid yang ikhlas kerana Allah swt. Maka, ini wajar dijadikan panduan buat pejuang feminisme di Malaysia agar mereka sentiasa berada dalam landasan yang benar mengikut syariat Islam dalam norma, nilai masyarakat melayu.